Dziękujemy za udział w Konferencji: "Wy pytacie, eksperci odpowiadają, czyli wszystko o Aktywnej Tablicy 2021"

Konferencja Aktywna Tablica 2021

Zobacz materiały pokonferencyjne Moje Bambino:

ZOBACZ NAGRANIA WIDEO Z KONFERENCJI:

A. Skorodzień – Co rozumiemy przez specjalne potrzeby edukacyjne i jakie obszary zaburzeń podlegają dofinansowaniu?

E. Myka-Zaprawa – Pomoce w ofercie Moje Bambino, rekomendowane dla uczniów ze SPE

D. Skrzyński – Najważniejsze informacje o programie rządowym Aktywna Tablica 2021

D. Skrzyński – Pytania i odpowiedzi na temat Aktywnej Tablicy 2021

M. Zielińska-Miętkiewicz – Pomoce multimedialne wspierające terapię. Jak uzasadnić ich wybór we wniosku?

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKA:

Ekspert, Mecenas Dariusz Skrzyński, odpowiedział na pytania, które zadaliście Państwo przed, i w trakcie trwania Konferencji.

Prawnik Dariusz Skrzyński ekspert na konferencji online Aktywna tablica

Dariusz Skrzyński

ekspert na konferencji „Wy pytacie, eksperci odpowiadają, czyli wszystko o Aktywnej Tablicy 2021”

Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego. Aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych i wydawców oraz jest redaktorem naczelnym serwisu „Prawo w szkole”. Od 18 lat zajmuje prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców. Były redaktor naczelny czasopism „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli.

Czy z programu mogą korzystać tylko szkoły, czy mogą również poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Tylko szkoły. O środki z programu mogą się ubiegać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących,
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Nie ma zmian co do podmiotów mogących wnioskować o wsparcie finansowe.

Czy branżowa szkoła I stopnia może składać wniosek do programu Aktywna Tablica?

Tak.

Zgodnie z § 2 rozporządzenie mogą to być m.in. publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).

Czy szkoła niepubliczna również może ubiegać się o dofinansowanie?

Tak. Ale tylko niepubliczna szkoła podstawowa, niepubliczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, niepubliczna szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) i niepubliczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Czy szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowane w ramach rządowego programu Aktywna Tablica w latach 2017-2019, nieposiadające obecnie wśród uczniów szkoły, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą w 2021 r. ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu?

Nie. Wsparcie finansowe w ramach Programu będzie dostępne dla tych szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu w latach 2017–2019, z wyjątkiem sytuacji gdy wsparcie finansowe dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się w danej szkole. Zasada ta obowiązywała dotychczas, a jej celem jest skierowanie wsparcia finansowego w ramach Programu do jak największej liczby szkół w kraju.

Czy zakup tablic interaktywnych w lipcu tego roku może być wkładem własnym do programu dla uczniów z potrzebami?

Tak. Za wkład własny uważa się m.in. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia wydaje mi się, że szkoły, które uzyskały dofinansowanie w 2020 roku, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Czy dobrze rozumiem ten zapis?

Tak. Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów: „Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.”

Procedowane są zmiany tego przepisu przez dodanie zdania drugiego. Jak czytamy w uzasadnieniu modyfikacji przepisów:

„W § 2 ust. 8 zmienianego rozporządzenia zaproponowano dodanie zdania drugiego, które ma na celu doprecyzowanie przepisu, w taki sposób, aby szkoły, które otrzymały wsparcie w ramach obecnie trwającego Programu nie dublowały wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnych latach jego realizacji. Natomiast zmiana zaproponowana w § 2 ust. 9 i 10 zmienianego rozporządzenia ma na celu doprecyzowanie zakresu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o wsparcie zakupu których mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły podstawowe, które biorą udział w obecnie trwającej edycji Programu na lata 2020–2024 lub brały udział w jego poprzedniej edycji w latach 2017–2019. Wsparcie finansowe w ramach Programu będzie zatem dostępne dla tych szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji Programu w latach 2017–2019, z wyjątkiem sytuacji gdy wsparcie finansowe dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych z przeznaczeniem dla uczniów niepełnosprawnych kształcących się w danej szkole. Zasada ta obowiązywała dotychczas, a jej celem jest skierowanie wsparcia finansowego w ramach Programu do jak największej liczby szkół w kraju”.

Wkład własny rzeczowy szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie: faktury wystawiane są na szkołę – nabywca i odbiorca (taki będzie dowód zakupu sprzętu), o dofinansowanie stara się OP – Stowarzyszenie – ono będzie nabywcą i odbiorcą podczas kolejnych zakupów z dofinansowania. Czy tak udokumentowany wkład rzeczowy zostanie uznany?

Tak.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący (stowarzyszenie) w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się m.in. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Jestem dyrektorem SOSW w skład, którego wchodzi przedszkole specjalne, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy. W roku 2017 w ramach Programu Aktywna Tablica do szkoły podstawowej zostały zakupione monitory interaktywne. Czy w ramach nowego Programu będziemy mogli wziąć w nim udział? W jakim zakresie i jakie szkoły?

Nie. Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Procedowane są zmiany tego przepisu przez dodanie zdania drugiego.

„Organ prowadzący, który w danym roku realizacji Programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, nie może otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji Programu”.

O środki z programu mogą się ubiegać:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości,
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia),
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących,
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Do naszej szkoły uczęszczają zarówno dzieci z orzeczeniami, jak i z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy do wniosku należy wpisać ilość uczniów zarówno z orzeczeniami jak i opiniami?

Niestety do 28 lipca nie upubliczniono wzorów wniosków na rok 2021. Najbardziej prawdopodobne będzie wskazywanie liczby uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z danymi przekazanymi do Systemu Informacji Oświatowej na określony dzień.

Formalnie do SIO liczymy:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Proszę o potwierdzenie, że o dofinansowanie w kwocie 35.000 zł na zakup oprogramowania dla uczniów SPE mogą ubiegać się w 2021 także szkoły podstawowe, które w poprzedniej edycji programu "Aktywna tablica 2017-2019" brały już udział i wtedy kupiły wyłącznie tablice interaktywne.

Tak.

Wynika to ze znowelizowanego § 2 ust. 9 i 10 rozporządzenia:

 1. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 pkt
 2. Organy prowadzące szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe w latach 2017–2019, mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi `do terapii, o których mowa w 5 pkt 2 lit. c i d i w ust. 6 pkt 2 lit. c–e.”,

Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych:

 • pomocy dydaktycznych:
  1. notatników brajlowskich,
  2. linijek brajlowskich,
  3. innych urządzeń    brajlowskich     stanowiących     połączenie     funkcji     notatnika brajlowskiego i linijki brajlowskiej,
 • komputera stacjonarnego lub laptopa dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w a

Organom prowadzącym szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe może być udzielone na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:

 1. pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii:
  1. psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD

– Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,

 1. procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD,autyzmem,
 2. dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 3. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 4. dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 1. specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, o których mowa w a, wykorzystywanego w TIK,
 2. komputera stacjonarnego lub laptopa, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub

Czy można wnioskować o zakup tabletów dla uczniów i tabletu graficznego dla nauczyciela?

Nie. To, co można kupić w ramach programu, wynika z typu placówki. Można kupić tablet dla nauczyciela, ale w ramach zestawu do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze.

Szkoła została oddana do użytku we wrześniu 2020 roku, przez rok była filią. Od 1 września tego roku staje się samodzielną placówką. Czy możemy złożyć wniosek?

Tak, ale w 2022 roku. W tym roku wnioski do organu przyjmowane są (prawdopodobnie) do 4 sierpnia.

Organ prowadzący w trakcie trwania Programu może otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Organ prowadzący, który w danym roku realizacji Programu otrzymał wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup danego sprzętu, danych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, nie może otrzymać wsparcia finansowego w odniesieniu do tych samych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół za granicą i SOSW na zakup innego sprzętu, innych pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii w kolejnych latach realizacji Programu.

We wniosku jest pytanie: czy wniosek składany jest pierwszy raz czy po raz kolejny. Szkoła składa wniosek po raz kolejny, ale ani razu nie otrzymała dotacji, więc myślę, że powinnam zaznaczyć kolejny raz.

Tak. Na razie nie mamy jeszcze wzoru wniosku na rok 2021.

Jeśli wniosek składany jest pierwszy raz, to należy skreślić ponownie. Jeśli jednak szkoła składała wniosek w zeszłym roku, wniosek został odrzucony i w tym roku składa ponownie, to należy skreślić po raz pierwszy.

W jaki sposób szkoła dokumentuje wykorzystanie TIK na lekcjach, do czego zobowiązuje rozporządzenie /w każdej klasie średnio 5 razy w tygodniu/?

Zgodnie z § 6 rozporządzenia organy prowadzące są zobowiązane zapewnić, aby szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły za granicą i SOSW w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające m.in. na wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych.

 

Wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych może odbywać się zgodnie z planem lekcji. W temacie lekcji, dzienniku można odnotować wykorzystania TIK.

Jak stworzyć sieć międzyszkolną do współpracy?

Należy nawiązać porozumienie z innymi szkołami.

Czy konieczne jest składanie zapytań ofertowych przez szkołę?

Nie, ale trzeba zweryfikować, czy nie ma jakiegoś zapisu w szkolnym regulaminie zamówień publicznych.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące udzielania zamówień publicznych. Zamiast przetargu nieograniczonego i ograniczonego nowe przepisy przewidują tryb podstawowy w następujących trzech wersjach:

 • bez negocjacji – zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji,
 • z możliwością przeprowadzenia negocjacji – zamawiający może negocjować treść ofert w zakresie elementów ich treści, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o ile przewidział taką możliwość,
 • z negocjacjami – wykonawca składa ofertę podlegającą negocjacjom, zamawiający negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia, a po doprecyzowaniu wszystkich warunków zamówienia, wykonawcy składają oferty

Nie zawsze trzeba stosować te przepisy. Ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. Wtedy jednak należy stosować zasady ustalone w regulaminie udzielania zamówień obowiązującym w każdej jednostce. Wprowadzenie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł co prawda nie jest obowiązkowe, ale w wielu szkołach jest praktykowane. Chodzi o zapewnienie mechanizmu gwarantującego, że wydatkowanie środków publicznych będzie odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem wydatki publiczne powinny być dokonywane:

 • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  • uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  • optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 • w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 • w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy udzielaniu zamówień publicznych o małej wartości należy wystrzegać się dokonywania wyboru wykonawcy w oderwaniu od sytuacji rynkowej oraz bez dokonania bilansu między poniesionym nakładem finansowym a otrzymanym świadczeniem. Takie wydatkowanie środków publicznych może zostać uznane za niecelowe, nieoszczędne i nieefektywne.

Oczywiście inaczej może być jeżeli to organ prowadzący będzie dokonywał takiego zakupu zbiorczego dla prowadzonych szkół – wtedy to będzie łączna kwota.

Jeżeli zakupu dokonuje jednostka, to może, w zależności od treści wewnętrznych regulaminów zamówień publicznych, zamieścić zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego lub np. poprzez przekazanie zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców działających na danym rynku dostaw, usług .

Czy we wniosku należy wskazać zespół szkół, czy pojedynczą szkołę?

Należy wskazać szkołę. W przypadku zespołów należy podać nazwę typu oraz nazwę zespołu, np. Szkoła Podstawowa Nr … w Zespole Szkół Nr …

Czy do wniosku organu prowadzącego muszą być dołączone dokumenty potwierdzające zakup sprzętu stanowiącego rzeczowy wkład własny?

Nie. Formalnie nadal nie wiadomo, jakie będą wzory dokumentów w 2021 roku. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia wniosek o udzielenie wsparcia finansowego złożony przez organ prowadzący zawiera oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i SOSW wnioskujących o udział w Programie.

Czy po otrzymaniu dofinansowania będzie można zmienić rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych wpisanych we wniosku?

Nie. Po otrzymaniu dofinansowania nie można zmienić ani rodzaju, ani ilości pomocy dydaktycznych. Wykorzystanie dofinansowania musi się odbyć dokładnie i zgodnie z wnioskiem.

Poniżej zamieszczam wyjaśnienia MENU z 2017 r:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, uprzejmie informuję, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz liczbę pomocy dydaktycznych. W związku z powyższym,

Po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju i liczby (zwiększenie liczby) pomocy dydaktycznych. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych pomocy dydaktycznych (na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów) oraz parametry pomocy dydaktycznych (np. przekątna monitora pod warunkiem, że zostanie zachowane minimum określone w Programie tj. 55 cali).

Ponadto informuję, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami Programu – zakupu pomocy dydaktycznych dla zakwalifikowanych szkół natomiast dostawcy urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji (do 14000 zł) i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

 

Ze względu na docierające do MEN informacje o komentarzach zamieszczonych na portalu www.lex.pl, dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na ww. portalu pochodzą od podmiotów zewnętrznych, nie związanych z MEN, poniżej zamieszczamy pismo w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” przesłanego do kuratorów oświaty.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

Czy tylko produkty z oznaczeniem medycznym mogą być finansowane z projektu?

Tak.

Zgodnie z projektem zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że, warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii stanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2

Kto będzie dokonywał zakupów w ramach programu AT ? Organ Prowadzący czy Dyrektor szkoły?

Zakupu pomocy dydaktycznych dokonuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły po uprzednim otrzymaniu zgody od organu prowadzącego.

Czy wkładem własnym mogą być meble 20% programu?

Nie.

Zgodnie z § 3 ust. 3- rozporządzenia wsparcie finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i SOSW, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się:

 1. wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w

Dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego organ prowadzący ma również możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK do 20% wartości całego zadania.

Jeżeli wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086), wkład własny organu prowadzącego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Czy można kupić kanapy , fotele do gabinetów terapeutycznych logopedy, psychologa?

Nie. To, co można sfinansować, wiąże się z cyfryzacją szkoły, czyli rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Czy laptop może być wkładem własnym w SPE, jeśli zamawiane są w ramach projektu programy multimedialne?

Tak. Wkład własny może być wkładem rzeczowym (nie tylko finansowym) w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.