POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu internetowego www.aktywnatablicaprojekt.pl (zwanego dalej: „Portalem Internetowym”).

2. Właścicielem Portalu Internetowego i jednocześnie Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest spółka Moje Bambino Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000961115 , NIP 725-193-34-48.

3. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Piotr Ochocki, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mojebambino.pl

4. Dane osobowe zbierane przez Moje Bambino Sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

5. Moje Bambino Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Portal Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Moje Bambino Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami. 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) zapisu na newsletter, w celu marketingowym Administratora oraz przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter. Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lita) i f) RODO;

b) składania zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.aktywnatablicaprojekt.pl .

Podstawa prawna: niezbędność do realizacji celu (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Art. 6 lit. f) RODO).

3. Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) województwo;

c) pełnione stanowisko;

d) rodzaj placówki

3. Podczas korzystania ze Portalu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

4. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Portalu Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

5. Dane osobowe przekazane Moje Bambino Sp. z o.o. podawane są dobrowolnie, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Portalu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Zapisu na Newsletter lub przez Formularz Kontaktowy uniemożliwi wysyłkę materiałów informacyjnych lub udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Moje Bambino Sp. z o.o.  Należą do nich m.in.: dostawcy świadczący usługi hostingu, usługi kurierskie, dostarczający systemy do analizy ruchu w Portalu Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych – na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Moje Bambino Sp. z o.o. do momentu odwołania zgody, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Moje Bambino Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. Moje Bambino Sp. z o.o. w przypadku skierowania do niego żądania, udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Portal Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Moje Bambino Sp. z o.o. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Portal Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Moje Bambino sp. z o.o.  produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Portal Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Portal Internetowym.

2. Moje Bambino Sp. z o.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. Moje Bambino Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Portalu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Moje Bambino sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Portalu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA);

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Gemius Traffic (administrator cookies zewnętrznego: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google Signals (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA);

d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Portalu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies. Użytkownik dokonuje zmian samodzielnie wyłącznie z poziomu swojego urządzenia.

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) Przeglądarka Opera.

7. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych należy skontaktować się z producentem systemu operacyjnego, aby zmienić ustawienia w zakresie stosowania plików cookies.

8. Moje Bambino Sp. z o.o.  może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Portal Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Moje Bambino Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Portalu Internetowego. 9. Portal Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Moje Bambino Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: Art. 7 ust. 3) RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Moje Bambino Sp. z o.o.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Moje Bambino Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Moje Bambino Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: Art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Moje Bambino Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Moje Bambino Sp. z o.o. prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Portalu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Moje Bambino Sp. z o.o.  nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: Art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Moje Bambino Sp. z o.o. podlega;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Moje Bambino Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Moje Bambino Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Moje Bambino sp. z o.o.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: Art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Moje Bambino Sp. z o.o. nie będzie też wysyłało żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

  • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Moje Bambino Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownika w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: Art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

• uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: Art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: Art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownik w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Moje Bambino Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Moje Bambino Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Moje Bambino Sp. z o.o. przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem hasła

1. Moje Bambino Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Moje Bambino Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Moje Bambino Sp. z o.o. poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem 7 dni. 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: iod@mojebambino.pl 3. Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2023 r.