Program Aktywna Tablica 2022 był szansą dla placówek edukacyjnych na zdobycie dofinansowania na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Dzięki niemu kolejne instytucje edukacyjne będą mogły od września prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co przełoży się na większą efektywność procesu nauczania i podwyższy standard oferowanego przez nie kształcenia.

Co się działo w trakcie Programu Aktywna Tablica 2022?

Kto mógł ubiegać się o wsparcie z Programu Aktywna Tablica w 2022 roku?

Lekcje w szkole z lego education

Program Aktywna Tablica 2022 skierowano do placówek zarówno publicznych, jak i niepublicznych:

 • szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia w poprzedniej edycji Programu (w latach 2017-2019),
 • szkół ponadpodstawowych,
 • szkół, w których kształceni są uczniowie niewidomi,
 • szkół, w których kształceni są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (również z niepełnosprawnościami),
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • szkół, które nie skorzystały z dofinansowania w Programie w roku 2020 i 2021.

Program zakładał, że o dofinansowanie placówki mogą ubiegać się tylko raz, przy spełnieniu dodatkowych warunków:

 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe lub szkoły za granicą mogły wnioskować o wsparcie w wysokości maksymalnie 14 000zł,
 • szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (również z niepełnosprawnościami) mogły ubiegać się o wsparcie do 35 000zł,
 • szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogły wnioskować o wsparcie do 35 000zł,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze miały możliwość wnioskowania o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej drukarki o maksymalnej kwocie 100 000zł.
Chłopiec wskazujący planety na tablicy interaktywnej.

Jakie środki przeznaczono na realizację Programu Aktywna tablica 2022?

Na realizację Programu Aktywna Tablica 2022 przeznaczono 70 milionów złotych pochodzących z budżetu państwa. Każda placówka otrzymywała 80% dofinansowania, a 20% z wkładu własnego pochodziło od organów prowadzących szkołę.

Lekcje w szkole dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

Na poczet wkładu własnego zaliczano:

 • wkład finansowy – wkład, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo szkołę za granicą na zakupienie pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które zostały objęte wnioskiem o udział w Programie Aktywna Tablica 2022, a także na zakup sprzętu, przy założeniu wydatkowania go w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 • wkład rzeczowy – w ramach tego wkładu mieścił się sprzęt komputerowy i urządzenia TIK, których przeznaczeniem jest wykorzystywanie jako pomoce dydaktyczne. Warunkiem koniecznym było zakupienie ich w roku, w którym złożono wniosek, nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

Jakie terminy obowiązywały w 2022 roku?

 • 15 maja 2022 – termin składania wniosków przez szkoły
 • 30 maja 2022 – data składania wniosków przez organy prowadzące szkoły
 • 30 czerwca 2022 – czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
 • 31 sierpnia 2022 – ostateczny termin przekazania pieniędzy do szkół

Co można było kupić w tegorocznej edycji Programu?

W 2022 roku wielką popularnością cieszyły się pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi ze specjalnymi i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzęt TiK.

Podobnie jak w zeszłym roku, można było również zakupić zestawy dla nauczyciela, w których skład wchodzi sprzęt do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki nim nauczyciele mogą prowadzić lekcje w modelu zdalnym, hybrydowym i stacjonarnym.

Które szkoły otrzymały dofinansowanie w Programie Aktywna Tablica 2022?

Dlaczego warto wziąć udział w Programie Aktywna Tablica?

Uczniowie kształcący się w placówkach, które otrzymały wsparcie z Programu Aktywna Tablica, zostaną lepiej przygotowani do kolejnego etapu edukacji oraz późniejszej kariery zawodowej.

Dlaczego?

Innowacyjne urządzenia w połączeniu z interaktywnymi pomocami dydaktycznymi, pozwolą im wykształcić szereg kompetencji, które odgrywają olbrzymią rolę we współczesnym świecie. To wszystko jest możliwe dzięki wsparciu pochodzącemu z Programu.

Szkolenie z monitorów insgraf digital

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy służyć wsparciem w trakcie kolejnej edycji Programu Aktywna Tablica. Gratulujemy Placówkom, którym udało się otrzymać dofinansowanie. Życzymy, by sprzęt i pomoce dydaktyczne, zakupione dzięki środkom pochodzącym z Programu, służyły przez długie lata.

Leave a Reply