Program Aktywna Tablica od lat wspiera placówki i instytucje w procesie wyposażania w nowoczesne programy multimedialne do terapii dziećmi ze specjalnymi i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Z niniejszego wpisu dowiesz się, które pomoce dydaktyczne TIK kwalifikują się do wpisania we wniosku B dla dyrektora. Po lekturze wpisu będziesz umiał dobrać wyposażenie pod kryteria zawarte w dokumencie i z łatwością zaaplikujesz o wsparcie w Programie Aktywna Tablica. Kolejna edycja programu na rok 2023 ruszy już niebawem.

ADHD, ADD oraz zaburzenia koncentracji i uwagi

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest jednym z najczęściej zgłaszanych dysfunkcji neurobehawioralnych u dzieci i młodzieży. Często współwystępuje z innymi zaburzeniami (na przykład z lękowymi, destrukcyjnymi, nastrojowymi). Terapia ucznia obejmuje wsparcie edukacyjne, rodzinne i indywidualne.

Z kolei zespół deficytu uwagi (ADD) jest stosunkowo częstym zaburzeniem, które może objawiać się subtelnie lub jawnie. Ma ono głęboki wpływ na zdrowie i funkcjonowanie społeczne dzieci. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy powinni zostać zaangażowani w pracę z dzieckiem, by terapia zakończyła się sukcesem. Zespół deficytu uwagi, który nie został zdiagnozowany w dzieciństwie, coraz częściej objawia się u dorosłych. Warto zauważyć, że wielu uczniów z ADD może mieć współistniejące problemy psychiatryczne lub psychologiczne.

Szkoła podstawowa sprzęt i akcesoria
Lekcje z długopisami 3D
Eduterapeutica lux ADHD + Eduterapeutica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 1-3 – to zbiór niemal 400 ćwiczeń multimedialnych, 300 kart pracy, z grami edukacyjnymi i długopisem 3D w zestawie.

 

  • Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat, które wymagają terapii psychoneurologicznej.
  • W połączeniu z długopisem 3D uczy dzieci cierpliwości i pomaga rozwijać wyobraźnię przestrzenną.
  • Wspiera integrację dzieci z ADHD z pozostałą częścią grupy.
  • Wykorzystywany przez specjalistów w terapii grupowej oraz indywidualnej podczas zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych.
  • Dostępny również w wersji z długopisem Banach 3D.
Program multimedialny Koncentracja i pamięć mTalent – program interaktywny zawierający blisko 700 ekranów interaktywnych i kart pracy.

 

  • Oprócz terapii dzieci z ADHD, wykorzystuje się go również do pracy z uczniami z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub jej ryzykiem, a także z zaburzeniem ADD, przy kłopotach z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową.
  • Przydatny podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych, kształtujących i usprawniających funkcje poznawcze, spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi.
  • Można go kupić również w pakietach specjalnie przygotowanych zgodnie z wytycznymi Programu Aktywna Tablica. Zachęcamy do sprawdzenia Profesjonalnego gabinetu edukacyjno-terapeutycznego PLUS i Pakietu SPE Aktywna Tablica.
Ćwiczenia dopasowywania obrazków do cieni
Oferta SPE sprawdź pakiety w ramach Aktywna Tablica 2021
eduSensus Koncentracja uwagi Pro – olbrzymi pakiet 54 gier w niemal 500 wariantach, w których ujęto ćwiczenia wspierające rozwój umiejętności u dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat.

 

  • Przydatny w pracy z uczniami, którzy mają trudności w koncentracji, deficyt uwagi i pamięci, zaburzenia procesów uczenia się oraz przejawiających mający problemy w edukacji szkolnej.
  • Polecany przy ADHD i ADD.
  • Można wykorzystywać go podczas aktywności w małej grupie lub podczas zajęć indywidualnych.
Eduterapeutica ADHD online – zestaw ćwiczeń multimedialnych i kart pracy wraz z poradnikiem ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela i szkoleniem w wersji online do pracy z uczniami z zaburzeniami ADHD i ADD.

 

  • Jego niezaprzeczalnym atutem jest możliwość pobrania ćwiczeń multimedialnych i przesłanie ich w plikach dowolnej liczbie uczniów, bez konieczności logowania się do jakiekolwiek platformy.
  • Dzięki temu pozwala na pracę w modelu hybrydowym i zdalnym.
  • Można go zakupić również w gotowym pakiecie z innymi programami wspierającymi terapię: Monitor interaktywny insGraf 65 + zestaw programów terapeutycznych.
Stół Daniel dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych.

Gdzie wpisać koszt powyższych programów – Wniosek B dla dyrektora, część IV

Punkt 1: Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity  Disorder,  ADD  –  Attention  Deficit  Disorder),  z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

Autyzm (ASD)

Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) odnosi się do złożonej grupy zaburzeń rozwojowych trwających przez całe życie, zwykle diagnozowanych w dzieciństwie. Charakterystyczne objawy autyzmu to między innymi problemy z komunikacją, trudności związane z relacjami międzyludzkimi, rzeczami i wydarzeniami, powtarzające się ruchy lub zachowania, problemy w przystosowaniu się do nieznanego otoczenia lub rutyny. ASD nazywane jest zaburzeniem „spektrum”, ponieważ może powodować zróżnicowane objawy – niektóre z nich są łagodne, a inne przybierają znacznie cięższą postać.

seria mTalent: Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym oraz Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 – najpopularniejszy program wspierający rozwój dzieci autystycznych, stworzony przez ekspertów znanej i cenionej firmy Learnetic.

 

  • Zawiera interaktywne ćwiczenia do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi.
  • Pomaga w kształceniu mowy czynnej, między innymi kształcąc umiejętności nazywania, udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia dłuższych wypowiedzi, w tym opisywania i opowiadania.
  • Dostępny również w gotowych pakietach: SŁUCHAM, MÓWIĘ, KONCENTRUJĘ SIĘ oraz MÓWIĘ, CZUJĘ, ROZWIJAM SIĘ.
Chłopiec wykonujący ćwiczenia w programie mTalent
Ćwiczenia w programie multimedialnym na tablet
eduSensus Spektrum autyzmu Pro i eduSensus Spektrum autyzmu Pro 2 – wyrób medyczny wspierający rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu.

 

  • Skuteczność terapii została potwierdzona opinią kliniczną.
  • Program dostosowany do wytycznych dostępności WCAG.
  • Przeznaczony do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych.
  • Część 1 dostępna również w pakiecie SPE Gabinet Terapii Emocjonalno – Społecznej.
Eduterapeutica lux Autyzm – system wspierający całe grono pedagogiczne.

 

  • Program jest zbiorem przydatnych wskazówek, jak zachować się w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz jak przygotować całą klasę do integracji z uczniem z ASD, scenariuszy zajęć, plakatów, filmów, prezentacji multimedialnych, poradników, zadań i ćwiczeń.
  • Dodatkowo w zestawie długopis Banach 3D.
Dziewczynka pracująca z długopisem 3D

Gdzie wpisać koszt powyższych programów – Wniosek B dla dyrektora, część IV

Punkt 2: Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia procesów uczenia się

Dziewczynka wykonująca ćwiczenia podczas terapii

Dysleksja charakteryzuje się trudnościami w uczeniu się, która w szczególności upośledza umiejętność czytania. Dzieci z tym zaburzeniem zazwyczaj czytają na poziomie znacznie niższym, niż oczekiwano, pomimo normalnej inteligencji. Chociaż objawy różnią się w zależności od osoby, wspólne cechy uczniów z dysleksją to trudności z przetwarzaniem fonologicznym (manipulacja dźwiękami), pisownią i / lub szybką reakcją wzrokowo-werbalną.

U osób z początkiem dysleksji w wieku dorosłym zwykle występuje ona w wyniku urazu mózgu lub w kontekście demencji; kontrastuje to z osobami z dysleksją, które po prostu nigdy nie zostały zidentyfikowane jako dzieci lub nastolatki. Dysleksja może być również dziedziczna.

Dyskalkulia to trudność w wykonywaniu zadań matematycznych wynikająca z upośledzenia tych części mózgu, które biorą udział w przetwarzaniu matematycznym, bez jednoczesnego upośledzenia ogólnych funkcji umysłowych.

Terapia powinna obejmować identyfikację obszarów, w których dziecko ma trudności oraz skupienia się na tych obszarach. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że problemy mogą wynikać z bardzo niskiego poziomu umiejętności, takich jak rozumienie znaczenia liczb lub pamięć werbalna. Temu pierwszemu prawdopodobnie najbardziej pomagają interwencje kładące nacisk na zrozumienie, a drugiemu mogą pomóc działania sprzyjające utrzymaniu dyscypliny.

Chłopiec czytający książkę
Zajęcia logopedyczne w poradni

Niepełnosprawność intelektualna objawia się najczęściej już od urodzenia, ale może wystąpić nawet do 18 roku życia. Zauważalne różnice, które wpływają na rozwój fizyczny, intelektualny, a nawet emocjonalny jednostki, wpływają na funkcjonowanie wielu części ciała, a nawet całych układów.

Zaburzenia te wpływają na funkcjonowanie mózgu, rdzenia kręgowego i układu nerwowego, co może wpływać na inteligencję i uczenie się.

Mogą również powodować inne problemy, takie jak zaburzenia zachowania, trudności z mową lub językiem, drgawki i problemy z poruszaniem się.

Czytanie SY-LA-BA-MI 1 i 2 – program dla nauczycieli przedszkola, rodziców, logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności umiejętności czytania u dzieci.

 

  • Wykorzystywany na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, rewalidacyjnych, w edukacji domowej i obszarach mających na celu wykształcenie u dziecka umiejętności.
  • Stosowany również wspomagająco w pracy z uczniami z dysleksją lub innymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, uczęszczających na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub dydaktyczno-wyrównawcze.
Chłopiec podczas terapii z tabletem
Wykorzystanie multimediów w edukacji
eduSensus Dysleksja Pro – program doskonali funkcje percepcyjno-motoryczne, znajomość ortografii oraz umiejętność czytania i pisania.

 

  • Składa się z 4 części: ocena ryzyka dysleksji (moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji), liter (moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat), oceny przyczyn trudności w nauce czytania i pisania (moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat) oraz treningu słuchania, czytania i pisania (moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat).
  • Dostępny również w pakiecie z programem Logopedia Pro: pakiet Głowy łamanie, czytanie, pisanie…
Eduterapeutica Lux Dysleksja – pomoc dydaktyczna zawierająca niemal 500 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, które mają na celu uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-ruchowego.

 

  • Eduterapeutica Lux została przygotowana w taki sposób, by umożliwić prowadzenie skutecznej terapii w modelu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
  • Terapia obejmuje ćwiczenia z zakresu uzupełniania wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sylabizowania, oddzielania słów od siebie, budowania zdań, ćwiczeń z pamięci i słuchu, grafomotorycznych ćwiczeń na kartach pracy, zadań z wyrazami, podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczytywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze, poleceń ze zdaniami polegających na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu.
Laptop dla ucznia
Ćwiczenia na programie multimedialnym
mTalent Matematyka. Dyskalkulia – program zawiera ponad 600 ekranów interaktywnych z ćwiczeniami, 200 kart pracy i zestaw materiałów dodatkowych.

 

  • Polecany w pracy terapeutów pedagogicznych i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem dzieci w nabywaniu przez nie sprawności w zakresie liczenia i myślenia matematycznego.
  • Przydatny w trakcie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych z dziećmi w wieku 4-11 lat w normie intelektualnej, lub niezależnie od wieku w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Dostępny również w zestawie z programem Matematyka! To rozumiem – pakiet Dyskalkulia – pakiet ekspert.
Eduterapeutica Lux Dyskalkulia – ćwiczenia multimedialne i karty pracy pomocne nauczycielom i terapeutom w określeniu gotowości szkolnej ucznia oraz w diagnozie ryzyka, jak również terapii dyskalkulii.

 

  • Program wspiera opanowanie i rozwinięcie syntezy i analizy wzrokowej, myślenia przyczynowo-skutkowego, orientacji w przestrzeni, spostrzegawczości i koncentracji uwagi oraz myślenia operacyjnego.
Dziecko podczas terapii
Dziecko podczas terapii
GOSense Dyskalkulia rozwojowa – pomoc dydaktyczna do pracy z uczniami w wieku 6-10 lat.

 

  • Wspiera obszary ważne w pracy z dziećmi z grupy ryzyka dyskalkulii rozwojowej, czyli funkcje wzrokowe, orientację w przestrzeni, myślenie matematyczne, uwagę i samokontrolę oraz koordynację i motorykę.
eduSensus WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO – program do wczesnej terapii zaburzeń, polecany zwłaszcza dla szkół specjalnych.

 

  • Oddziałuje na koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, grafomotorykę, koncentrację, myślenie i sferę społeczną.
  • Można go wykorzystać jako materiał dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami.
Program multimedialny z programu Aktywna Tablica

Gdzie wpisać koszt powyższych programów – Wniosek B dla dyrektora, część IV

Punkt 1: Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

Centralne zaburzenia słuchu

Zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego przy jednocześnie prawidłowej budowie ucha i poprawnej pracy jego części obwodowej, nazywane są centralnymi zaburzeniami słuchu. Wynikają najczęściej z uszkodzeń centralnego układu nerwowego, zmian degeneracyjnych, opóźnionego lub zaburzonego dojrzewania centralnego układu nerwowego, lub deprywacji słuchowej. Dziecko ma problemy z różnicowaniem dźwięków, rozpoznawaniu wzorców dźwiękowych, a nawet może mieć zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego. Innymi objawami są dysfunkcje umiejętności rozumienia mowy zniekształconej, rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego, lateralizacji słuchowej, odbierania sygnałów współzawodniczących. Wymagają cierpliwej i systematycznej pracy terapeutycznej oraz indywidualnie zaplanowanej stymulacji słuchu.

Dziecko ćwiczące mowę i wymowę
Chłopiec wykonujący ćwiczenia słuchowe
Słuchaj z Bambikiem MED – popularny i sprawdzony wyrób medyczny, który zawiera zestaw ćwiczeń wspierających rozwój słuchu i uwagi słuchowej, uwagę wzrokową, pamięć słuchową, różnicowanie wysokości dźwięków, różnicowanie długości dźwięków.

 

  • Używany w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, dysleksją, z zaburzeniami słuchu, autyzmem, a przede wszystkim z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
Akademia Bambika. Studio nagrań MED – wyrób medyczny wspierający w codziennej pracy logopedów, pedagogów i nauczycieli.

 

  • Stosowany nie tylko w trakcie zajęć terapeutycznych, ale również podczas zajęć rewalidacyjnych, świetlicowych oraz indywidualnie w domu.
  • Dziecko poznaje świat dźwięków poprzez identyfikowanie ich, rozumienie i zapamiętywanie.
  • Wspiera proces ogólnego kształcenia – nabywanie podstawowych umiejętności edukacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego: spostrzegania wzrokowego i słuchowego, myślenia, mówienia.
Akademia Bambika - program multimedialny
Trudności w pisaniu program multimedialny
mTalent Program multimedialny Percepcja słuchowa 1 i 2 Pakiet Ekspert – program umożliwiający pracę w modelu zdalnym i hybrydowym.

 

Gdzie wpisać koszt powyższych programów – Wniosek B dla dyrektora, część IV

Punkt 2: Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem.

Terapia logopedyczna

Terapia mowy wspiera pracę nad zaburzeniami mowy i problemami z komunikacją.

Pomaga rozwijać umiejętności, takie jak rozumienie, klarowność, emisja głosu, płynność i produkcję dźwięku.

Terapia logopedyczna może pozytywnie wpłynąć na zaburzenia mowy występujące w dzieciństwie i u dorosłych (spowodowane udarem, uszkodzeniem mózgu lub innymi stanami).

Programy ultimedialne Mtalent
Polecenie w programie akademia Bambika
Bambikowe logoprzygody – wersja online MED – wyrób medyczny przeznaczony do terapii logopedycznej lub pedagogicznej prowadzonej w gabinecie oraz w domu w celu stymulowania rozwoju mowy i języka dziecka.

 

eduSensus Logopedia PRO – Logorytmika – program wykorzystuje muzykę w terapii logopedycznej oraz w profilaktyce.

 

  • Stymuluje najważniejsze czynności leżące u podstaw umiejętności mowy: motorykę i słuch.
  • Skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzono w ocenach klinicznych.
  • Posiada rekomendację Polskiego Związku Logopedów.
  • Szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy i opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych.
Ćwiczenie na programie multimedialnym
Dziecko podczas terapii ćwiczące na tablecie
mTalent Program multimedialny Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert – pomoc dydaktyczna zawiera ponad 3300 ćwiczeń interaktywnych i niemal 800 kart pracy, które można wydrukować.

 

  • Obie części programu można wykorzystywać zarówno w placówkach szkolnych, jak i w gabinetach logopedycznych i terapeutycznych.
  • Umożliwia prowadzenie terapii na odległość i zawiera moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć (KARTOTEKA + Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną).
  • Pozwala na kształcenie z artykulacji głosek, różnicowania głosek, słuchu fonemowego i mowy bezdźwięcznej.
  • Dostępny również w zestawie. Sprawdź pakiet SPE Gabinet Multimedialny.

Gdzie wpisać koszt powyższych programów – Wniosek B dla dyrektora, część IV

Punkt 5: Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w cz. IV w pkt 1 do 4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Staraliśmy się wybrać najlepsze na rynku programy multimedialne, kierując się ich skutecznością w terapii. Dzieci, z którymi pracujesz, zasługują na kształcenie według najwyższych standardów, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że niniejszy wpis pomoże Ci w najtrudniejszym zadaniu, jakie napotkasz podczas procesu wnioskowania o wsparcie w programie Aktywna Tablica, czyli w wypełnieniu wniosku dla dyrektora.

Leave a Reply