Pakiety pomocy dydaktycznych - Multimedialne Wsparcie Edukacyjne dla uczniów SPE

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą dzieci, które wymagają szczególnych warunków dostosowanych do ich indywidualnych możliwości i ograniczeń w procesie nauki. Uczniowie mogą mieć różne trudności, takie jak niepełnosprawność intelektualna, trudności w uczeniu się, niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność słuchowa lub wzrokowa, zaburzenia zachowania, trudności emocjonalne. Dzieci wymagające specjalnego podejścia uczą się  w każdej placówce. W twojej z całą pewnością też. 

Wsparcie dla uczniów ze SPE może obejmować modyfikacje materiałów dydaktycznych, indywidualne plany edukacyjne, terapię zajęciową w tym  terapię mowy i wiele innych obszarów wsparcia, które pomagają dostosować środowisko szkolne i procesy nauczania do potrzeb uczniów. Koncepcja specjalnych potrzeb edukacyjnych obejmuje zatem podopiecznych zarówno z ograniczonymi możliwościami uczenia się, jak i wybitnie zdolnych. Aby sprostać potrzebom uczniów i nauczycieli, powstało innowacyjne narzędzie edukacyjne o nazwie Knowla Box. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie nauki i rozwoju. Technologia multimedialna może odegrać istotną rolę w dostarczaniu angażujących narzędzi edukacyjnych. Dlatego Knowla Box oferuje szereg interaktywnych funkcji, pozwalając dzieciom rozwijać umiejętności poznawcze, komunikacyjne i emocjonalno-społeczne, jak również może znacząco wspomagać rozwój uczniów wymagających wsparcia edukacyjnego.

Specjalne Potrzeby Edukacyjne

knowla box urzadzenie i pakiety

Najczęściej występujące obszary, w których potrzebne jest wsparcie

Raport opracowany przez zespół pod przewodnictwem Mary Warnock, wprowadził definicję terminu „specjalne potrzeby edukacyjne” już  w 1978 roku w Wielkiej Brytanii. W raporcie zauważono, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) mają większe trudności w nauce i nie są w stanie sprostać standardowym wymaganiom nauczania, w porównaniu do ich rówieśników. Autorzy raportu podkreślili, że dzieci te potrzebują indywidualnego programu nauczania oraz dostosowanych metod, form i środków pracy, które uwzględniają ich indywidualne potrzeby, ograniczenia i możliwości. Nawiązując do wyżej wymienionej definicji, trudności w uczeniu się obejmują szeroki zakres wyzwań. Są to problemy w nauce wynikające zarówno z czynników psychospołecznych, jak i neurobiologicznych. Węższe spojrzenie na kwestię trudności w nauce, koncentruje się na konkretnych wyzwaniach w procesie nauki oraz w odpowiednich środowiskowych i dydaktycznych warunkach. Często manifestują się problemami w opanowaniu czytania i pisania oraz dotyczą kształtowania umiejętności właściwego wyrażania się na piśmie. Dodatkowo mogą występować trudności z graficznym aspektem pisma.  W dziedzinie edukacji istnieje wiele obszarów, które wymagają specjalnego wsparcia. Każde dziecko ma unikalne cechy, umiejętności i wyzwania, z którymi może się spotkać w procesie uczenia się. Niektóre dzieci potrzebują dodatkowego wsparcia w określonych obszarach rozwoju, aby osiągnąć pełny potencjał i odnieść sukces w nauce. Dlatego ważne jest, abyśmy byli w stanie rozpoznać te potrzeby i zapewnić odpowiednie narzędzia i zasoby, które pomogą w tym procesie. 

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą wymagać wsparcia w różnych obszarach rozwoju m.in.

  • Rozwój mowy

Pojawiające się trudności z rozwinięciem umiejętności komunikacji werbalnej oraz opóźnienia w artykulacji, słownictwie, gramatyce lub rozumieniu języka. Wsparcie w tym obszarze koncentruje się na rozwijaniu umiejętności mówienia, rozumienia, poszerzaniu słownictwa oraz doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.

  • Czynności intelektualne

Wsparcie w tym obszarze ma na celu rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz rozwijanie kreatywności i samodzielności w myśleniu.

  • Komunikacja

problemy z odczytaniem komunikatów, rozumieniem gestów, emocji i intencji innych osób. Wsparcie w tym obszarze koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacji niewerbalnej, rozumieniu społecznych norm i zasad oraz budowaniu zdrowych relacji społecznych.

  • Umiejętności związane z czynnościami życia codziennego

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą mieć trudności w rozwijaniu umiejętności codziennych czynności, takich jak utrzymanie prawidłowej higieny osobistej, umiejętność poruszania się w przestrzeni czy zarządzanie czasem. Wsparcie w tym obszarze ma na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Knowla Box a SPE

W dążeniu do transformacji edukacji, narzędzia i oprogramowanie, takie jak Knowla Box, stanowią nieocenioną pomoc dla nauczycieli i rodziców, którzy starają się zapewnić odpowiednie wsparcie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoce multimedialne proponują rozmaite aktywności i materiały, które są dostosowane do różnych obszarów rozwoju i umożliwiają dzieciom odkrywanie, a także doskonalenie swoich umiejętności w sposób angażujący i interaktywny. W kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, Knowla Box może być traktowany jako narzędzie, które wspiera rozwój dzieci w tych obszarach. Przedstawiając trafne porównanie do planet w naszym układzie słonecznym, gdzie każda planeta reprezentuje inny obszar rozwoju, Knowla Box oferuje zestaw aktywności, zapewniając wszechstronne wsparcie edukacyjne. To różnorodne aktywności i funkcje, które wspierają rozwój dzieci w obszarach: emocjonalnym, społecznym, poznawczym. Odkryjmy razem, jak Knowla Box może być wartościowym narzędziem w tworzeniu inkluzyjnej i efektywnej przestrzeni edukacyjnej dla wszystkich dzieci. Edukacja włączająca stawia nacisk na uczestnictwo ucznia, uwzględniając różnorodność i zapewniając równą dostępność do zasobów, możliwości i doświadczeń. Dzieci ze specjalnymi potrzebami mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu szkolnym i społecznym, a podejście dąży do stworzenia warunków umożliwiających wyrównanie szans edukacyjnych.

knowla box / magiczna podloga
uczniowie korzystajacy z knowla box

Pakiety SPE Knowla Box

program multimedialny spe
  • Planeta SPE – pakiet Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Planeta SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) jest jednym z elementów pakietu aktywności Knowla Box, przeznaczonego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Została stworzona w celu wsparcia rozwoju i nauki dzieci w różnych obszarach, takich jak rozwój mowy, czynności intelektualne, komunikacja, logopedia, kompetencje emocjonalno-społeczne, integracja percepcyjno-motoryczna oraz orientacja przestrzenna. W Planecie SPE znajduje się 14 starannie opracowanych przez specjalistów aplikacji edukacyjnych, które zawierają łącznie 280 aktywności. Planeta SPE jest przeznaczona do różnych form pracy, obejmujących pracę z całą grupą, pracę w zespołach oraz pracę indywidualną. Treści  planety SPE są opracowane we współpracy z ekspertami w danej tematyce i obejmują zagadnienia zawarte w podstawie programowej. Licencja na pakiet jest bezterminowa, a aktualizacje są automatyczne, co pozwala na stałe korzystanie z najnowszych wersji aplikacji. Aktywności dostępne na planecie SPE obejmują różnorodne działania, takie jak układanie puzzli, łączenie kropek, kodowanie drogi, gra na perkusji, rozpoznawanie dźwięków i wiele innych. Dzięki temu dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności w sposób interaktywny. 

program multimedialny rozwój emocjonalny
  • Planeta Emo – pakiet emocje

Planeta EMO (Emocje) jest częścią pakietu narzędzi edukacyjnych Knowla Box, zaprojektowanego specjalnie dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, aby wspierać ich prawidłowy rozwój emocjonalny. Zestaw ten składa się z 13 aplikacji, które zawierają łącznie 272 aktywności, mających na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji. Aplikacje na planecie EMO stwarzają możliwość nauki i eksploracji emocji, wspomagając doskonalenie kompetencji społecznych, empatii oraz nawiązywania relacji. W przypadku dzieci z zaburzeniami, deficytami i niepełnosprawnościami aktywności rewalidacyjne wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny i umiejętności rozwojowe. Planeta EMO jest przeznaczona do różnych form pracy, takich jak zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Aplikacje na tej planecie angażują dzieci w pracę indywidualną, pracę w grupie, dostosowując się do różnych stylów uczenia się. Planeta EMO zawiera szeroki zakres opracowanych treści, które zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami w odpowiednich dziedzinach. Licencja na korzystanie z tego pakietu jest jak w przypadku innych planet  nieograniczona czasowo, co oznacza, że użytkownicy mają dostęp do zawartości bezterminowo. Dodatkowo, wszystkie aktualizacje są automatycznie wprowadzane, aby dopasować się do nieustannego rozwoju produktu. Planeta EMO składa się z wielu różnorodnych aplikacji takich jak: „Koło emocji”, „Termometr uczuć”, „Memory z emocjami”, „Domino z emocjami”, „Avatar uczuć”, „Pokoloruj emocje”, „Kształty emocji”, „Połącz emocje w pary”, „Łap emotki”, „Labirynty emocji”, „Sudoku z emocjami”, „Lustro emocji”, „Emocje mają relaks” oraz „Gdzie jest potwór?”. Każda z tych aplikacji oferuje unikalne zadania i aktywności, które rozwijają umiejętności emocjonalne i społeczne u dzieci, umożliwiając im naukę w przyjazny i interaktywny sposób.

program multimedialny logopedia w zaburzeniach mowy
  • Planeta DŻ – pakiet Logopedia

Pakiet Logopedia przeznaczony  jest dzieciom w wieku 6 -9 lat.  Może być wykorzystywany w różnych formach pracy: zespołowej jak i w indywidualnym podejściu, dostosowując się do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Aplikacje zostały zaprojektowane tak, aby skoncentrować się na rozwijaniu mowy i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych. W pakiecie znajdują się różnorodne aktywności, które angażują dzieci i pobudzają ich zainteresowanie. Ćwiczenia obejmują obszary ortofonii, artykulacji, fonacji, dykcji, a także rozwój mowy bezdźwięcznej. Dodatkowo, aplikacje oferują ćwiczenia słuchowe, analizę i syntezę głoskową i sylabową, oraz ćwiczenia grafomotoryczne.

Pakiet jest elastyczny i może być wykorzystywany w różnych sytuacjach, takich jak zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia logopedyczna, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Odpowiada również na różne potrzeby specjalne, takie jak zaburzenia przetwarzania słuchowego, centralne zaburzenia słuchu, dyslalia (w tym rotacyzm, sygmatyzm), dysglosja, dysleksja, zaburzenia rozwojowe w spektrum autyzmu, oraz zaburzenia koncentracji i uwagi, w tym ADHD i ADD. Warto podkreślić, że treści aplikacji zostały opracowane przez ekspertów w danej dziedzinie i są zgodne z podstawą programową. Pakiet aplikacji posiada bezterminową licencję, a także regularne, automatyczne aktualizacje, które zapewniają dostęp do najnowszych treści i funkcji.

program multimedialny percepcja wzrokowa
  • Planeta Kontrast – pakiet Wzrok

Ten unikalny zestaw, składający się z 220 różnorodnych aktywności. Został zaprojektowany tak, aby wspierać edukację i rozwój uczniów w sposób dostosowany do ich potrzeb. Wyróżniającą cechą tego pakietu są specjalnie dostosowane plansze, które uwzględniają percepcję wzrokową dzieci z różnymi dysfunkcjami wzroku. Każda plansza posiada różne wersje kolorystyczne, w tym te kontrastujące. Dzięki temu dzieci mają możliwość skoncentrowania się na zadaniach, które stymulują rozwój percepcji wzrokowej, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, motorykę małą i dużą oraz zdolności poznawcze. Pakiet ten znakomicie sprawdza się w różnych obszarach, takich jak zajęcia edukacyjno-rozwojowe, terapia zajęciowa, kształcenie specjalne, rewalidacja oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Oferuje on wiele możliwości pracy – zarówno w grupie, jak i indywidualnie. Jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy I-III). Pakiet Kontrast stanowi unikalne rozwiązanie, które nie tylko dostarcza radości i rozrywki, ale również wspiera rozwój i pomaga w przełamywaniu barier.

Podsumowanie:

Edukacja włączająca to duże wysłanie dla systemu kształcenia. Nie łatwo pogodzić potrzeby wszystkich uczniów zapewniając pełne uczestnictwo i  edukację wysokiej jakości dla każdego ucznia. Nieocenionym wsparciem kadry pedagogicznej w edukacji inkluzyjnej stają się pomoce multimedialne i interaktywne. 

Knowla Box daje właśnie takie wsparcie. Zapewnia on dostosowanie warunków nauki, uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. Dzięki swoim interaktywnym funkcjom, ten edukacyjny ekosystem wspiera rozwój w różnych obszarach. Znajduje on liczne zastosowania w edukacji i terapii zajęciowej. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą korzystać z Knowla Boxa w celu rozwijania umiejętności mowy, czynności intelektualnych, komunikacji i codziennych czynności życiowych. Narzędzia multimedialne, takie jak Knowla Box, mają istotne znaczenie w dostarczaniu innowacyjnych doświadczeń edukacyjnych, które wspierają rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Leave a Reply